Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem:

Regulamin Hotelu Piesek & Kotek dla zwierząt domowych określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę Hotelu Piesek & Kotek dla zwierząt domowych w Snopkach 55 C k. Pisza. Dla wspólnego dobra przebywających tam ludzi i zwierząt właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego zwierzę korzystało z pobytu w hotelu.

 1. Pobyt zwierzęcia w Hotelu wiąże się z podpisaniem przez Właściciela/osobę upoważnioną „Umowy powierzenia zwierzęcia pod opiekę”.
 2. Do Hotelu przyjmujemy zwierzęta:
  • zdrowe, posiadające książeczkę zdrowia (aktualne szczepienia, odrobaczone, zabezpieczone przeciwko kleszczom)
  • nieagresywne w stosunku do ludzi i innych zwierząt
  • nie będące w okresie rui/cieczki
 3. Hotel zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 4. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub mailowo. Rezerwację uważa się za wiążącą po wpłaceniu zaliczki.
 5. Doba hotelowa w Hotelu rozpoczyna się w momencie przyjazdu i kończy o tej samej godzinie następnego dnia pobytu. 
 6. Doba hotelowa w Hotelu trwa 24 godziny. Pobyt, którego długość wykracza poza okrągłą liczbę dób hotelowych podlega rozliczeniu godzinowemu wg cennika.
 7. Opłata za pobyt i zamówione usługi pobierana jest z góry gotówką w dniu przyjęcia
 8. Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony:
  • po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela,
  • jedynie za zgodą Hotelu.
 9. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu pobierana jest standardowa opłata, określona w cenniku.
 10. Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem wniesionych opłat.
 11. Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu otrzymuje stały dostęp do suchej karmy i wody oraz jeden posiłek mięsny ( lub w zależności od indywidualnych potrzeb, ustalanych z właścicielem)
 12. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.
 13. Psy przyjmowane są z własną smyczą, obrożą (ewentualnie kagańcem)
 14. Właściciel zobowiązuje się udzielić prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę hotelu.
 15. W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia należy powiadomić nas o tym w dniu wykonywania rezerwacji.
 16. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania
 17. Przed przyjęciem zwierząt do Hotelu, zapraszamy na wizytę właściciela ze zwierzęciem w Hotelu, aby zwierzę zapoznało się z nami i aby zmniejszyć jego stres po jego pozostawieniu (jeżeli oczywiście przedtem nie korzystało już z naszych usług).
 18. Zobowiązujemy  się dołożyć wszelkich starań, by każde zwierzę było zdrowe i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez właściciela pozostały w dobrym stanie. Jednak właściciel rozumie, że:
  • zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu urazami,
  • silny stres zwierzęcia związany z nową sytuacją może przyczynić się do choroby lub zejścia zwierzęcia,
  • przedmioty, a w szczególności zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu przypadkami.
 19. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 7 kolejnych dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.
 20. Właściciel wyraża zgodę na wykorzystanie przez Hotel Piesek & Kotek wizerunku jego zwierzęcia w celach marketingowych, w przeciwnym wypadku należy poinformować o tym Hotel.
 21. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu Piesek & Kotek.
 22. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilne.